Porządek Rocznego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu


Porządek

Rocznego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia członków

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

W dniu 8 marca 2017 r.

I termin: 16.00

II termin: 16.30

             Miejsce: Klub Osiedlowy „Na Kresach” ul. Borelowskiego 1A

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków (WZCz)
 3. Wybór przewodniczącego WZCz , z-cy przewodniczącego WZCz, dwóch sekretarzy WZCz, komicji skrutacyjnej WZCz, komisji uchwał i wniosków oraz komisji wyborczej WZCz.
 4. Przyjecie porządku obrad i regulaminu WZCz
 5. Odczytanie sprawozdań:

– merytorycznego z działalności Towarzystwa za 2016 r.

– finansowego Towarzystwa za 2016 r.

– Komisji Rewizyjnej za 2016r.

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 2. Podjecie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

– merytorycznego z działalności Towarzystwa za 2016 r.

– finansowego Towarzystwa za 2016 r

– Komisji Rewizyjnej za 2016r.

            – udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016r.

            –  uchwała o przeznaczeniu nadwyżki za 2016r. na cele statutowe.

 1. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z głosowań oraz stwierdzenie przez
  przewodniczącego ważności uchwał.
 2. Informacja WZCz w sprawie aktualnego składu Zarządu TPPiR i pojęcie
  uchwał.
 3. Przeprowadzenie wyborów.
 4. Przyjecie sprawozdania Komisji Wyborczej oraz stwierdzenie przez przewodniczącego WZCz ważności wyborów.
 5. Przedstawienie i przyjecie zgłoszonych uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie Planu Pracy na 2017r.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Załącznik