ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu zawiadamia
o zwołaniu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 2 marca 2018 r. (piątek)siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grodzka 8 w Przemyślu.

I termin godz. 15:30

II termin godz. 16:00

 

PORZĄDEK Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie, przywitanie zebranych członków, stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i 2 sekretarzy, Komisję Skrutacyjno – Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania:
  • merytorycznego z działalności Zarządu
  • sprawozdania finansowego
  • sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r.
 7. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie przedstawienia projektów uchwał oraz zgłoszenia wniosków.
 8. Przeprowadzenie wyborów władz Towarzystwa na kadencję 2018-2022r. do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Zarządu na 2018 r.
 10. Wolne wnioski i propozycje członków oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Wystąpienie Prezesa Zarządu.
 12. Zamknięcie obrad.                      

                                         ZAPRASZAMY – ZARZĄD TPPIR