KOSCiMPN – Sekcja TPPiR


Komitet Ochrony Starych Cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej – sekcja TPPiR

W roku 1978 w Przemyślu powstał Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi, któremu przewodniczył mgr Antoni Rachwał. Z inicjatywy Komitetu – Miejska Rada Narodowa w Przemyślu podjęła uchwałę o objęciu ochroną prawną pól od nr 1 – 22 na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pragnąc uratować przed zniszczeniem cenne obiekty kultury i historii miasta.

Od 1981 r., ramach współpracy z Politechnika Krakowską – Akcja „Przemyśl 2000”, dokonano inwentaryzacji architektonicznej, fotograficznej, historycznej najcenniejszych nagrobków i grobowców na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. W wyniku pierwszych czterech lat działalności Komitetu – Towarzystwo przekazało Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zestaw opracowań, obejmujący ponad 120 zabytkowych obiektów nagrobnych , stwarzając tym samym podstawę do dalszej kontynuacji tego rodzaju działalności

W 1983 r. Społeczny Komitet Ochrony Cmentarzy Przemyskich tworzyli: Rachwał Antoni, Gawlik Adam, Czarnecki Franciszek, Ładyżyński Bohdan, Fenczak Andrzej, Konieczny Zdzisław, Trojanowski Władysław, Gębarowicz Bogusław, ks. Zbigniew Bielanowicz, Żądło Maria, Tadeusz Śliwa, A. Pokryszko, Woj. Konserwator Zabytków- Z. Wołkow-Nestorow oraz urzędujący Kierownik Cmentarza.

Wraz ze śmiercią sędziego Antoniego Rachwała – Komitet przerwał działalność, ale został reaktywowany uchwałą Zarządu Towarzystwa 29 sierpnia 2007 r. pod nazwą Komitet Ochrony Starych Cmentarzy, jako sekcję Towarzystwa. W Komitecie tym aktywnie wówczas działali: przewodnicząca: Alicja Chruścicka oraz członkowie: Waldemar Wiglusz, Roman Taworski, Bogusława Pieczyńska, Bolesław Czyżowicz, Zdzisław Konieczny, Jerzy Zajic, Janusz Bator, Władysław Zych, Marek Chodań i inni.

W październiku 2012 roku Zarząd Towarzystwa dokonał weryfikacji składu członkowskiego i do działalności w Komitecie Ochrony Starych Cmentarzy zaproszono nowe osoby. Komitet ten wówczas tworzyli: Przewodnicząca: Alicja Chruścicka, Wiceprzewodniczący: Zbigniew Jęczalik i Zdzisław Konieczny, oraz członkowie: Bogusława Pieczyńska, Beata Kot, Ewa Sawicka, Marek Chodań, Roman Taworski, Elżbieta Duplaga, Waldemar Wiglusz, Krzysztof Majewski, Janina Husar, Ryszard Siniewicz, Małgorzata Olędzka, Anna Hayder, Krystyna Czajkowska.

Opracowano nowy Regulamin prac Komitetu, jak i deklaracje członkowskie. Dokumenty te zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa.

Poszerzono także zakres terytorialny działalności Komitetu o cmentarze Gminy Orły i Gminy Krzywcza. Wspierano Towarzystwo w organizacji „Kwesty 2012” i „Kwesty 2013” , jak również w monitoringu cmentarza starego i remoncie kamieniarskim grobowca hr. Seweryna Drohojowskiego w Drohojowie (Gmina Orły) oraz monitoringu nagrobków zabytkowych i organizacji „Kwesty 2013” na Cmentarzu w Krzywczy, celem zebrania części środków finansowych na remont konserwatorski grobowca Joczów i Boheńskich.

24 kwietnia 2014 r. uchwałą Zarządu dokonano zmiany nazwy Komitetu na: Komitet Ochrony Starych Cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej, w związku z poszerzeniem działalności o monitorowanie i konserwację małych obiektów zabytkowych i historycznych w wybranych miejscach województwa podkarpackiego.

17 czerwca 2014 r. wspólnie z konserwatorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków- Panią Katarzyną Diduch prezydium Komitetu dokonało pierwszego monitoringu na Cmentarzu Starym w Birczy, celem wytypowania najcenniejszych nagrobków do wpisu do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego

W styczniu 2016 r. Zarząd dokonał wyboru kolejnego Prezydium Komitetu. Aktualny skład Komitetu tworzą:

  • Przewodniczący KOSCiMP – Bator Janusz –Starszy Cechu rzemiosł Różnych i członek
  • Wiceprzewodniczący na Przemyśl i Gminy Żurawica: Pieczyńska Bogusława – Prezes TPPiR
  • Wiceprzewodnicząca na Birczę – Bodnar Monika (historyk, dyr. Gimnazjum w Birczy, społecznik i pasjonat wsi Bircza),
  • Wiceprzewodniczący na Krzywczę- Haszczyn Piotr (nauczyciel, pasjonat wsi Krzywcza)
  • Sekretarz: Marian Hnatyk (Wiceprezes Zarządu TPPiR)

Członkowie Komitetu: Czajkowska Krystyna – TPPiR, Gawlik Maria (skarbnik Zarządu TPPiR), Chodań Marek – TPPiR, Maria Fuks- TPPiR, Granek Halszka (konserwator sztuki), Ryszard Siniewicz (kierownik z ZUK),

Załączniki:

  1. GROBOWCE ODREMONTOWANE przez TPPiR w latach 2007 – 2017

3 4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 8 9 12 13 17 24 28 31 34 34a OLYMPUS DIGITAL CAMERA